Executive Committes

AD HOC COMMITTEE(1974-10-20)

PRESIDENT      MR. BALARAM PAL BAIDHYA
SECRETARY      MR. KESHAR MAN BAJRACHARYA
TREASURER     MR. RISHI BAHADUR PARDHAN

MEMBERS    
    MR. EMERALD J.B. RANA
    MR. GANESH PRASAD RAJAURIYA
    MR. MANMOHAN DHOJ JOSHI
    MR. KAPIL BAHADUR CHITRAKAR

Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |